Behandling av personuppgifter – information enligt Dataskyddsförordningen (2016/679/EG)

Med anledning av att Dataskyddsförordningen (2016/679/EG) trädde i kraft den 25 maj 2018 önskar Vi ge dig som kund och leverantör hos oss nedan information avseende hur vi behandlar Dina personuppgifter.

Smålandskräftan AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som vi erhåller från dig som företrädare för kundföretag eller privatkund i samband med att vi ingår ett kundavtal eller som vi annars erhåller med anledning av beställning från det kundföretag du företräder. Smålandskräftan AB är även personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som vi erhåller från dig som leverantör eller som företrädare för ett leverantörsföretag i samband med att vi ingår ett avtal eller som vi annars erhåller med anledning av den affärsrelation vi har med leverantörsföretaget som du företräder.

De uppgifter som vi kommer att be om att erhålla från dig, eller redan har erhållit, är namn och telefonnummer. I det fall du önskar göra en reklamation hos oss kan vi även komma att behöva dina kontouppgifter för att genomföra återbetalning. Dina personuppgifter sparas i vårt kundregister eller leverantörsregister. Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till oss men i det fall vi inte erhåller några kontaktuppgifter till dig som företrädare för kundföretag, privatkund, företrädare för leverantörsföretag eller leverantör kan vi inte heller uppfylla de förpliktelser som åligger oss enligt avtal med Er varför vi i sådant fall inte kommer att kunna ingå ett sådant.

Vi behandlar uppgifterna om dig för att kunna utföra våra avtalsenliga förpliktelser gentemot våra kunder och leverantörer, för administrativa ändamål samt för redovisnings- och faktureringsändamål. I det fall du anmäler dig till vår så kallade VIP-klubb kommer även dina uppgifter att användas för att tillsända dig nyhetsbrev eller erbjudanden.

Dina uppgifter som kund och leverantör hos oss behandlas på grund av att så är nödvändigt för att uppfylla de avtalsförpliktelser vi har gentemot Dig. Dina uppgifter som företrädare för kundföretag behandlas på grundval av en intresseavvägning varigenom det bedöms finnas ett berättigat intresse hos oss att leverera våra produkter samt ett berättigat intresse hos det företag du företräder att erhålla de produkter vi levererar. Dina uppgifter som företrädare för leverantörsföretag behandlas på grundval av en intresseavvägning varigenom det bedöms finnas ett berättigat intresse hos oss att förvärva företagets tjänster eller produkter samt ett berättigat intresse hos det företag du företrädare att leverera deras produkter eller tjänster. Behandling av dina personuppgifter i vår så kallade VIP-klubb behandlas på grundval av att du lämnat ditt samtycke.

Personuppgifterna sparas så länge en affärsrelation finns mellan oss och det kundföretag du företräder och som minst i sju (7) år för att uppfylla de förpliktelser som vi har avseende bokföring. I det fall vi inhämtat dina kontouppgifter för att genomföra reklamation tillser vi dock att kontouppgifterna raderas så snart reklamationsärendet är avslutat. Om du avanmäler dig från den så kallade VIP-klubben kommer dina uppgifter omedelbart att raderas för sådant syfte.

Du har rätt att kostnadsfritt begära information från oss om användningen av de personuppgifter som rör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av dina uppgifter. Du har vidare rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Du har också rätt att få del av dina personuppgifter i maskinläsbart format. Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, vilket i Sverige är Datasinspektionen (www.datainspektionen.se). Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.

För mer information, frågor eller övriga invändningar mot detta vänligen kontakta oss via e-mail eller telefon på [info@smalandskraftan.se eller +46 (0)380-740 10]. Denna information kan komma att uppdateras. På vår hemsida finns den senaste versionen av denna information alltid tillgänglig.